Klauzula informacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW „DEVELOCITY NOWE PLANTY SP. Z O.O.”

RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

Dane Administratora Danych Osobowych
DEVELOCITY Nowe Planty Sp. z o.o.
 z siedzibą w Katowicach (40-155), ul. Konduktorska 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000809473, NIP: 9542808915, REGON 384651850

Dane kontaktowe Administratora
ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice
tel. +48 577 133 330
e-mail: office@develocity.pl

Kategorie przetwarzanych danych
W celach określonych poniżej, będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani / Pana danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw;
 2. dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, lub art. 6 ust. 1 lit. a - udzielona zgoda;
 3. dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu;
 4. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Administrator;
 5. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora;
 • spółki i podmioty powiązane ze Administratorem, w tym powiązane organizacyjnie, kapitałowo lub osobowo – jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę;
 • podmioty, którym Administrator zleca przeprowadzenie działań marketingowych;
 • współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • podmioty świadczące usługi:
 • informatyczne oraz nowych technologii;
 • płatnicze;
 • księgowo- finansowe;
 • audytorskie i kontrolne;
 • drukarskie;
 • niszczenia dokumentów;
 • pocztowe oraz kurierskie.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Pani / Pana dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą ewentualnego Pani / Pana zapytania, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do wyjaśnienia Pani / Pana sprawy i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani /Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2. prawo dostępu do dotyczących Pani / Pana danych osobowych;
 3. prawo żądania ich sprostowania;
 4. prawo żądania ich usunięcia;
 5. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Pani / Pana dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;
 7. prawo do przenoszenia Pani / Pana danych osobowych;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wskazujemy, iż brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania
Na podstawie Pani / Pana danych osobowych Administrator nie bę­dzie podejmował decyzji w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny oraz nie bę­dzie do­ko­ny­wać pro­fi­lo­wa­nia, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Informacja, czy dane osobowe będą przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pani / Pan zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Ulubione ()
System CRM dla deweloperów OneButton